За нас

С Постановление № 299/16.12.1996г. на Министерски съвет от 01.01.1997г. се образуват Центрове за спешна медицинска помощ към Министерство на Здравеопазването като юридически лица на бюджетна издръжка с предмет на дейност:

  • осигуряване на своевременна спешна медицинска помощ в дома и на местопроизшествието;
  • осигуряване на спешен амбулаторен прием,организиране и провеждане на спешна медицинска помощ при стихийни бедствия и катастрофи на територията на обслужвания регион.

Дейността на Център за спешна медицинска помощ е регламентирана в Наредба № 25 от 4 Ноември 1999г. за оказване на спешна медицинска помощ. Обн. ДВ. бр.98 от 12 Ноември 1999г.

ЦСМП – Софийска област осъществява дейността си на територията на цялата Софийска област, с площ от 7059 км2 и население от 258 397 души, структурирано в 22 общини.

Контакти

Адрес: улица "Димитър Моллов" №1 , София , България , п.к.1750
Телефон: +359 2 9744115
Факс: +359 2 9759375
Електронна поща: info@csmp.info

Профил на купувача